Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
8:00 - 17:00
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.

cena-dopravy

www.peknydvor.sk

 

 

 

  1. Úvod
  2. OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

I. VÝHRADA VLASTNÍCTVA
Predmet kúpy prechádza do vlastníctva kupujúceho úplným zaplatením tovaru.

 

II. DODANIE PREDMETU KÚPY
Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v online obchode www.kurenieZEN.sk . Kupujúci prehlasuje, že s podmienkami kúpy je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy kupujúcemu podľa stanoveného expedičného času daného produktu od zaplatenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Náklady prepravného hradí kupujúci spolu s tovarom pred dodávkou alebo na mieste pri dodávke. Tovar po objednaní si môže zákazník priamo vyzdvihnúť aj v predajni spoločnosti KÚRENIE ZEN - KE, s.r.o. . O pripravenosti tovaru predávajúci bude zákazníka informovať e-mailom alebo telefonicky. Prepravu predmetu kúpy zabezpečí predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu, poštou alebo vlastnou prepravou (podľa želania zákazníka). Dodacia lehota zo strany predávajúceho je splnená ak bol predmet kúpy v danej lehote odovzdaný na prepravu.

V prípade zaslania tovaru na dobierku (platba pri preberaní šoférovi), obdržíte od šoféra príjmový doklad o prevzatí hotovosti. Kuriérska spoločnosť zašle do 18 dní finančné prostriedky na bankový účet našej spoločnosti. Po obdržaní platby Vám zašleme daňový doklad o úhrade elektronickou poštou na Vami zadanú e-mailovú adresu podľa objednávky. Obdržaný doklad je plnohodnotným daňovým dokladom.

Doba dodania skladového tovaru je 2-4 dni. Tovar na objednávku sa dodáva v lehote do dvoch týždňov. O presnom termíne dodania Vás budeme informovať po obdržaní objednávky.


III. REKLAMAČNÝ PORIADOK
Tovar počas dopravy je riadne poistený. Pri preberaní je potrebné tovar poriadne skontrolovať aj napriek tomu, že naši dopravcovia sú spoľahliví a k poškodeniu dochádza len málokedy. Viditeľné poškodenie je potrebné vyznačiť na dodacom liste prepravcovi a bezodkladne nás informovať o tejto skutočnosti. Ak sa hodnoverne preukáže, že dodaný tovar bol vyexpedovaný v zlej kvalite, kupujúci má právo na jeho bezplatnú výmenu za tovar v rovnakej hodnote.

IV. ZRUŠENIE ZMLUVY
Predávajúci má právo odstúpiť od dodávky tovaru v prípadoch, ak:
-kupujúci pre účely kúpy tovaru predloží neplatné, prípadne akýmkoľvek spôsobom sfalšované doklady alebo údaje,
-kupujúci neprevezme z dôvodov spočívajúcich na jeho strane predmet kúpy v riadne avizovanom termíne.
-tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci neprijme navrhnutú dohodu zo strany predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim.

-Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpenie od prevzatia tovaru bude akceptované len v písomnej forme (doporučeným listom alebo elektronickou poštou na predaj@kureniezen.sk na sídlo spoločnosti).

V. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pokiaľ nie je uvedené v tejto zmluve inak, spravujú sa právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákoníka.
2. Po prijatí objednávky predávajúci preverí dostupnosť a cenu objednaného tovaru a zákazníkovi objednávku potvrdí e-mailom.
3. Akékoľvek zmeny a doplnky týchto obchodných podmienok sú možné len písomne vzájomnou dohodou zmluvných strán, formou písomného dodatku.

Predávajúci sa zaväzuje:
- dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
- adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote
- vystaviť a doručiť faktúru ako daňový doklad

Predávajúci nenesie zodpovednosť:
- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené dopravcom

Reklamácie
Reklamácie sú vybavované

  • telefonicky (v pracovných dňoch od 8:00 do 16.30 na telefónnom čísle 0911603599)
  • e-mailom (predaj@kureniezen.sk)
  •  poštou (KÚRENIE ZEN - KE, s.r.o., Herlianska 59, 040 14 Košice)

 

Záruka
Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

Prosíme zákazníkov, aby počas záručnej doby si starostlivo uchovali doklad o kúpe (prijmový pokladničný doklad alebo faktúru) a záručný list, ktorý je pribalený ku produktu. Tieto dokumenty sú potrebné k vybaveniu reklamácie.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.


Internetový portál www.kurenieZEN.sk je prevádzkovaný spoločnosťou KÚRENIE ZEN -KE, s.r.o. Herlianska 59, 040 14 Košice, IČO: 52213455, IČ DPH: SK2120953890, DIČ: 2120953890 . Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 45760/V.

Obsah stránky www.kureniezen.skpodlieha autorskému právu. Akékoľvek používanie obsahu, alebo jeho časti, je možné len s písomným súhlasom majiteľa.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 404/3, 04001 Košice - Staré Mesto
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: +421 556 220 781